Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacją pozarządową, reprezentującą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów. Powstało w 2017 roku.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu wspólnej reprezentacji interesów osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjno – prawnych, sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych należy:

 1. Podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 2. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 3. Opiniowanie projektów i programów związanych z funkcjonowaniem systemu badań technicznych pojazdów oraz organizacją stacji kontroli pojazdów.
 4. Dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie systemu badań technicznych pojazdów oraz prowadzenie doradztwa prawnego i technicznego.
 5. Uczestniczenie w pracach instytucji ustawodawczych, rządowych i samorządowych, a także opiniodawczo – doradczych, w zakresie dotyczącym systemu technicznej kontroli pojazdów.
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami.
 7. podejmowanie działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych oraz wsparcia instytucji pomocowych.
 8. Współpraca z samorządami terytorialnymi i organami państwowymi.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej w celach niezarobkowych o charakterze promocyjnym, propagującej zasady etyki i osiągnięcia zawodowe w systemie technicznej kontroli pojazdów.
 10. Organizowanie stoisk wystawowych prezentujących dorobek Stowarzyszenia i jego członków, na wystawach i targach krajowych i regionalnych.
 11. Wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe, instytucje lub inne podmioty gospodarcze.
 12. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
 13. Współpraca ze środkami społecznego przekazu

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Deklaracja Członka wspierającego – Firmy.

Deklaracja Członka wspierającego – osoby.