Działalność gospodarcza w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest ściśle określona przepisami prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz przepisami wykonawczymi. Jest również działalnością regulowaną w świetle przepisów ustawy dnia 06 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 30 marca 2018 r. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność.

Wszystkie aspekty dotyczące prowadzenia tej działalności są szczegółowo uregulowane przepisami prawa o randze ustaw i przepisami wykonawczymi do nich w randze rozporządzeń. Dlatego tak ważna jest znajomość wszystkich przepisów w tym zakresie. Przepisy te ulegają okresowym zmianom w mniejszym lub większym stopniu.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany publikowane przez ministra ds. transportu, który jest resortem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu badań technicznych pojazdów w Polsce.

Są to wszystkie tegoroczne projekty aktów prawnych regulujące działalność w zakresie badań technicznych pojazdów, rejestracji pojazdów, funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów i co równie ważne regulujące warunki wykonywania zawodu diagnosty samochodowego. Celem projektów jest implementacja Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie badań okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE.